| Clubreglement

Reglement

Clubreglement

Clubreglement FOCUS Health & Fitness, locatie Oude-Tonge & Middelharnis 

 

Om er voor te zorgen dat iedereen optimaal van onze faciliteiten kan genieten, vinden we het belangrijk dat ieder lid op de hoogte is van het Clubreglement en de Algemene Voorwaarden. Ieder lid wordt verondersteld het Clubreglement en de Algemene Voorwaarden te kennen. Door aansluiting bij FOCUS Health & Fitness verbindt u zich te houden aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en het Clubreglement. 


TOEGANG TOT DE CLUB: TOEGANGSSLEUTEL EN FOCUS-ACCOUNT

Het in de Algemene Voorwaarden genoemde bewijs van deelname is bij FOCUS Health & Fitness een toegangssleutel.
a. Een toegangssleutel wordt bij inschrijving als lid aan u verkocht en zal bij aanvang van lidmaatschap voldaan worden. Deze toegangssleutel zal uitsluitend door u persoonlijk gebruikt worden om toegang te krijgen tot de Club. Toegangssleutels zijn niet overdraagbaar.
b. Als u uw toegangssleutel bent verloren of hij is gestolen, dan moet u dit bij de Club melden en koopt u een nieuwe vervangende toegangssleutel.
c. Leden die hun toegangssleutel niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in de Club, noch moeten ze verwachten dat een ander lid hen toegang tot de Club zal verlenen.

d. De toegangssleutel is gekocht en blijft uw eigendom.

ALGEMEEN
a. Draag correcte sportkleding en sportschoeisel (geen straatschoenen) met zolen die niet afgeven.
b. Er wordt de grootst mogelijke zorg besteed aan de hygiëne binnen de Club. Mocht dit onverhoopt niet in orde zijn dan verzoeken wij u dit te melden aan de receptie. Wij zullen dan passende maatregelen nemen.
c. Ook u kunt bijdragen aan een nette en verzorgde Club door leeg, gebruikt of ander afvalmateriaal in de daarvoor bestemde prullenbakken te deponeren. Laat een schone Club achter voor medesporters zoals ook zij deze achterlaten voor u.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
a. De Club is onder 24-uurs (video) bewaking en al het gebruik van de Club wordt gearchiveerd. U mag geen gasten mee brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Club. Als dit beleid wordt geschonden kan aan u een gastenvergoeding in rekening worden gebracht en/of uw lidmaatschap kan opgeschort of beëindigd worden met opeisbaarheid van de volledige contributie voor de rest van de lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,00.
b. Het is uw verantwoordelijkheid om de apparatuur welke u gebruikt heeft, schoon te maken en de gewichten op hun plaats terug te leggen.
c. U mag geen bezoekers tijdens onbemande uren de toegang verlenen. Ook mag u leden welke de sleutel zijn vergeten geen toegang verlenen tot de Club.
d. U bent verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als u niet zeker weet hoe u een apparaat dient te gebruiken, kunt u instructies krijgen van het personeel.
e. U bent verantwoordelijk voor het begrijpen van de bediening van de alarmmelders en stemt ermee in om ze alleen in het geval van een noodsituatie te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders/noodknoppen kan de Club de kosten op u verhalen al dan niet in combinatie met een boete.
f. Beledigende taal, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken op de Club kan leiden tot schorsing of beëindiging van uw lidmaatschap. In dit geval zult u verplicht zijn de volledige contributie voor de rest van de lidmaatschapsperiode te betalen.
g. Het zonder toestemming maken van foto’s door leden van andere leden (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in elke ruimte van de Club.
h. De leden moeten alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Club. In het bijzonder moet u zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van elk item van fitnessapparatuur in de Club. U bent zich bewust van het feit dat de Club op bepaalde tijden onbemand is en dat u op zulke momenten geen fitnessapparatuur dient te gebruiken waarmee u niet vertrouwd bent.
i. Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of medisch verleden zijn ervan op de hoogte dat zij alleen mogen sporten tijdens bemande uren of samen met een ander lid/partner mogen sporten tijdens onbemande uren. Voor deze leden is ALLEEN sporten tijdens onbemande uren dus NIET toegestaan.
j. Het dragen van een hooded capuchon is niet geoorloofd tijdens onbemande uren in verband met veiligheid en herkenbaarheid.
k. Voor leden met het jeugdfitness-abonnement, uitsluitend bestemd voor jongeren van 12 t/m 14 jaar, geldt het volgende: - Het is verplicht gebruik te maken van een trainingsschema gemaakt door een FOCUS-instructeur; - Het is verplicht advies van een instructeur op te volgen; - Trainen is toegestaan op de volgende tijden: maandag t/m donderdag van 12.00-18.00u en vrijdag van 18.00-21.30u; - Trainen buiten openingstijden is niet toegestaan. 

FITNESSRUIMTE
a. Zorg dat een eventueel medisch verleden bij ons en de fitnessinstructeurs bekend is.
b. Spreek een eerste begeleidingsles af alvorens u voor de eerste keer gebruik gaat maken van de apparatuur en gewichten. Zo leert u er op verantwoorde wijze mee om te gaan.
c. Reinig gebruikte apparaten en gewichten na gebruik met de daarvoor bestemde middelen.
d. Individuele toegang tot de fitnessruimte (buiten bemande uren) is alleen toegestaan voor leden vanaf 15 jaar.
e. Voor het opbergen van waardevolle spullen kunt u gebruik maken van lockers.
f. Het gebruik van een handdoek tijdens de fitnesstrainingen is verplicht.

GROEPSLESSEN
a. Voor groepslessen dient u te reserveren. Dit kan eenvoudig via de FOCUS-app of per e-mail. 
Oude-Tonge: info@focushealthfitness.nl | Middelharnis: middelharnis@focushealthfitness.nl
b. Indien u verhinderd bent, dient u zich af te melden (uiterlijk 1 uur voor de les). 

c. Zorg ervoor dat u ruim op tijd aanwezig bent. Bij spinning is dit minimaal 10 minuten voor aanvang om uw fiets in te stellen.
d. Laat de instructeur weten wanneer u nieuw bent of voor het eerst deelneemt aan een bepaalde activiteit.
e. Zorg dat een eventueel medisch verleden bij de instructeur bekend is.
f. Houd rekening met de leden die samen met u trainen.
g. Probeer de les niet vroegtijdig te verlaten, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.
h. Controleer het rooster in verband met roosterwijzigingen op het laatste moment.
i. Kinderen onder de 14 jaar kunnen niet deelnemen aan de groepslessen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
j. Als de les begonnen is, kunt u niet meer deelnemen. Dit is storend voor de les en de reeds aanwezige deelnemers.
k. Voor het opbergen van waardevolle spullen kunt u gebruik maken van lockers.
l. Het gebruik van een handdoek in de groepslessen is verplicht. Reinig na afloop altijd even uw gebruikte materialen met uw handdoek of het daarvoor bestemde papier en spray.
m. FOCUS Health & Fitness behoudt zich het recht voor wijzigingen in rooster en roostertijden aan te brengen, indien er te weinig deelname is aan deze groepslessen of indien door personeelswijzigingen lessen geen doorgang kunnen vinden. Groepslessen gaan door bij minimaal 4 aanmeldingen.

KLEEDKAMERS
a. Omkleden dient uitsluitend te gebeuren in de kleedkamers.
b. Het is niet toegestaan zich te scheren of gebruik te maken van ontharingsmiddelen onder de douche.
c. Om de kleedkamer voor uzelf en anderen netjes te houden dient u zich nog in het natte gedeelte volledig af te drogen.
f. Houdt uw en onze kleedkamer in ere. Dat is een zaak voor ons allen.
e. Achtergelaten kleding en spullen worden maximaal 7 dagen bewaard (m.u.v. slips en boxershorts, deze worden niet bewaard).

INTRODUCÉS
a. Clubleden mogen een introducé meenemen. Zij dienen er voor te zorgen dat hun introducé een welkomstformulier invult, deze is verkrijgbaar bij de balie. Introducés jonger dan 18 jaar dienen toestemming van een ouder/verzorger te krijgen.
b. Dezelfde persoon mag maximaal twee keer per zes maanden geïntroduceerd worden.
c. Leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van hun introducé. Het is de verantwoordelijkheid van het Clublid om zich er van te vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan de voorwaarden en reglementen van FOCUS Health & Fitness.
 e. De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om introducés te weigeren en zelf gasten te introduceren.

ONGEVAL, LETSEL EN DIEFSTAL
a. Directie en personeel van FOCUS Health & Fitness en leraren van welke door FOCUS Health & Fitness toegelaten organisatie dan ook, zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of letsel en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van degenen die van het complex gebruik maken of zich met of onder leiding van een instructeur daarbuiten bewegen.

ROKEN
In de gehele Club is roken niet toegestaan.

GEDRAG
a. Leden en introducés zullen geen misbruik maken van de apparatuur of faciliteiten die de Club biedt. Eventuele schade, opzettelijk of door aanwijsbare schuld, aan persoonlijke of eigendommen van de Club zullen volledig worden vergoed door het betreffende lid (of introducé).
b. Leden en introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van de Club en haar faciliteiten wanneer zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.
c. Indien een lid zich binnen de Club incorrect, ruw of agressief gedraagt, is FOCUS Health & Fitness gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Overtreding van deze gedragsregel kan leiden tot tijdelijke ontzegging van de toegang, of tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
d. Indien onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap volgens artikel 18 van dit Clubreglement van toepassing is, wordt door FOCUS Health & F
itness de aantoonbaar geleden schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het onbetaalde abonnementsgeld van de volledige abonnementsduur, op het betrokken lid verhaald.

UITSLUITING
Ieder lid kan van lidmaatschap worden uitgesloten door het management van FOCUS Health & Fitness. De reden voor deze uitsluiting kan iedere overtreding van de zoals hierboven beschreven regels zijn of, gedrag dat naar mening van het management van de Club in strijd is met het welzijn en de goede orde en het karakter van de Club.

TUSSENTIJDSE OPZEGGING
Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is mogelijk indien:
a. U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de aantoonbaar toegenomen reistijd – voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. FOCUS Health & Fitness hanteert hiervoor een straal van 25 kilometer gemeten vanaf het woonadres naar het adres van FOCUS Health & Fitness.
b. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, een en ander conform artikel 6 lid 3 van de Algemene Voorwaarden. Met aantoonbaar wordt bedoeld een inschrijvingsbewijs van de gemeente.
c. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de Algemene Voorwaarden bestaat er voor u een bevriezingsmogelijkheid. Als u gedurende een periode van langer dan een maand geen gebruik kunt maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare (via medisch attest van een arts) blessure, ziekte of vanwege zwangerschap, dan wordt de abonnementsperiode tijdelijk bevroren. De betaling van het abonnement tijdens deze bevriezingsperiode wordt tijdelijk stilgezet. De bevriezingsmogelijkheid kan worden toegepast voor maximaal twee kalendermaanden (m.u.v. zwangerschap) en dient door u verlengd te worden indien nog sprake is van een blessure of ziekte.

TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN
FOCUS Health & Fitness kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. FOCUS Health & Fitness zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen. Wijzigingen in groepslestijden en het vervallen van groepslessen door te weinig deelname aan deze groepslessen of door personeelswijzigingen vallen niet onder deze regeling.

BETALINGSHERINNERING
Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is FOCUS Health & Fitness gerechtigd om u wederom aan betaling van het abonnementsgeld te herinneren en daarbij niet alleen de toegang tot FOCUS Health & Fitness te weigeren, maar ook de in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten conform de Wet Incassokosten (WIK) en de wettelijke rente in rekening te brengen. Voorts zult u ervan in kennis worden gesteld, dat dit keer de vordering bij niet tijdige betaling ter incasso uit handen zal worden gegeven.

PRIVACY
De Club verwerkt uw persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons privacy beleid (www.focushealthfitness.nl) kunt u lezen welke persoonsgegevens de Club verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking en hoe met uw gegevens wordt omgegaan.

KLACHTEN

FOCUS Health & Fitness beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure. Dit houdt in dat opmerkingen en klachten te allen tijde schriftelijk bij de receptie middels invulkaarten of per e-mail worden ingediend. Voor klachten betreffende de locatie Oude-Tonge is dit mogelijk via info@focushealthfitness.nl en voor klachten betreffende de locatie Middelharnis via middelharnis@focushealthfitness.nl