| Clubreglement

Reglement

Clubreglement

Clubreglement FOCUS Health & Fitness, locatie Oude-Tonge, Middelharnis & Ouddorp

 

Om er voor te zorgen dat iedereen optimaal van onze faciliteiten kan genieten, vinden we het belangrijk dat ieder lid op de hoogte is van het Clubreglement en de Algemene Voorwaarden. Ieder lid wordt verondersteld het Clubreglement en de Algemene Voorwaarden te kennen. Door aansluiting bij FOCUS Health & Fitness verbindt u zich te houden aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en het Clubreglement. 


TOEGANG TOT DE CLUB: TOEGANGSSLEUTEL EN FOCUS-ACCOUNT

Het in de Algemene Voorwaarden genoemde bewijs van deelname is bij FOCUS Health & Fitness een toegangssleutel.
a. Een toegangssleutel wordt bij inschrijving als lid aan u verkocht en zal bij aanvang van lidmaatschap voldaan worden. Deze toegangssleutel zal uitsluitend door u persoonlijk gebruikt worden om toegang te krijgen tot de Club. Toegangssleutels zijn niet overdraagbaar.
b. Als u uw toegangssleutel bent verloren of hij is gestolen, dan moet u dit bij de Club melden en koopt u een nieuwe vervangende toegangssleutel.
c. Leden die hun toegangssleutel niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in de Club, noch moeten ze verwachten dat een ander lid hen toegang tot de Club zal verlenen.

d. De toegangssleutel is gekocht en blijft uw eigendom.

ALGEMEEN
a. Draag correcte sportkleding en sportschoeisel (geen straatschoenen) met zolen die niet afgeven.
b. Er wordt de grootst mogelijke zorg besteed aan de hygiëne binnen de Club. Mocht dit onverhoopt niet in orde zijn dan verzoeken wij u dit te melden aan de receptie. Wij zullen dan passende maatregelen nemen.
c. Ook u kunt bijdragen aan een nette en verzorgde Club door leeg, gebruikt of ander afvalmateriaal in de daarvoor bestemde prullenbakken te deponeren. Laat een schone Club achter voor medesporters zoals ook zij deze achterlaten voor u.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
a. De Club is onder 24-uurs (video) bewaking en al het gebruik van de Club wordt gearchiveerd. U mag geen gasten mee brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Club. Als dit beleid wordt geschonden kan aan u een gastenvergoeding in rekening worden gebracht en/of uw lidmaatschap kan opgeschort of beëindigd worden met opeisbaarheid van de volledige contributie voor de rest van de lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,00.
b. Het is uw verantwoordelijkheid om de apparatuur welke u gebruikt heeft, schoon te maken en de gewichten op hun plaats terug te leggen.
c. U mag geen bezoekers tijdens onbemande uren de toegang verlenen. Ook mag u leden welke de sleutel zijn vergeten geen toegang verlenen tot de Club.
d. U bent verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als u niet zeker weet hoe u een apparaat dient te gebruiken, kunt u instructies krijgen van het personeel.
e. U bent verantwoordelijk voor het begrijpen van de bediening van de alarmmelders en stemt ermee in om ze alleen in het geval van een noodsituatie te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders/noodknoppen kan de Club de kosten op u verhalen al dan niet in combinatie met een boete.
f. Beledigende taal, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken op de Club kan leiden tot schorsing of beëindiging van uw lidmaatschap. In dit geval zult u verplicht zijn de volledige contributie voor de rest van de lidmaatschapsperiode te betalen.
g. Het zonder toestemming maken van foto’s door leden van andere leden (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in elke ruimte van de Club.
h. De leden moeten alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Club. In het bijzonder moet u zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van elk item van fitnessapparatuur in de Club. U bent zich bewust van het feit dat de Club op bepaalde tijden onbemand is en dat u op zulke momenten geen fitnessapparatuur dient te gebruiken waarmee u niet vertrouwd bent.
i. Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of medisch verleden zijn ervan op de hoogte dat zij alleen mogen sporten tijdens bemande uren of samen met een ander lid/partner mogen sporten tijdens onbemande uren. Voor deze leden is ALLEEN sporten tijdens onbemande uren dus NIET toegestaan.
j. Het dragen van een hooded capuchon is niet geoorloofd tijdens onbemande uren in verband met veiligheid en herkenbaarheid.
k. Voor leden met het jeugdfitness-abonnement, uitsluitend bestemd voor jongeren van 12 t/m 14 jaar, geldt het volgende: - Het is verplicht gebruik te maken van een trainingsschema gemaakt door een FOCUS-instructeur; - Het is verplicht advies van een instructeur op te volgen; - Trainen is toegestaan op de volgende tijden: ma t/m do van 08.00-18.00u, vrijdag van 08.00-21.30u, za-zo van 09.00 - 13.00u; - Trainen buiten openingstijden is niet toegestaan. 

FITNESSRUIMTE
a. Zorg dat een eventueel medisch verleden bij ons en de fitnessinstructeurs bekend is.
b. Spreek een eerste begeleidingsles af alvorens u voor de eerste keer gebruik gaat maken van de apparatuur en gewichten. Zo leert u er op verantwoorde wijze mee om te gaan.
c. Reinig gebruikte apparaten en gewichten na gebruik met de daarvoor bestemde middelen.
d. Individuele toegang tot de fitnessruimte (buiten bemande uren) is alleen toegestaan voor leden vanaf 15 jaar.
e. Voor het opbergen van waardevolle spullen kunt u gebruik maken van lockers.
f. Het gebruik van een handdoek tijdens de fitnesstrainingen is verplicht.

GROEPSLESSEN
a. Voor groepslessen dient u te reserveren. Dit kan eenvoudig via de FOCUS-app of per e-mail. 
OT: info@focushealthfitness.nl | MH: middelharnis@focushealthfitness.nl |OD: ouddorp@focushealthfitness.nl
b. Indien u verhinderd bent, dient u zich af te melden (uiterlijk 1 uur voor de les). 

c. Zorg ervoor dat u ruim op tijd aanwezig bent. Bij spinning is dit minimaal 10 minuten voor aanvang om uw fiets in te stellen.
d. Laat de instructeur weten wanneer u nieuw bent of voor het eerst deelneemt aan een bepaalde activiteit.
e. Zorg dat een eventueel medisch verleden bij de instructeur bekend is.
f. Houd rekening met de leden die samen met u trainen.
g. Probeer de les niet vroegtijdig te verlaten, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.
h. Controleer het rooster in verband met roosterwijzigingen op het laatste moment.
i. Kinderen onder de 14 jaar kunnen niet deelnemen aan de groepslessen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
j. Als de les begonnen is, kunt u niet meer deelnemen. Dit is storend voor de les en de reeds aanwezige deelnemers.
k. Voor het opbergen van waardevolle spullen kunt u gebruik maken van lockers.
l. Het gebruik van een handdoek in de groepslessen is verplicht.
m. Reinig na afloop altijd de gebruikte materialen met de daarvoor bestemde middelen.
n. FOCUS Health & Fitness behoudt zich het recht voor wijzigingen in rooster en roostertijden aan te brengen, indien er te weinig deelname is aan deze groepslessen of indien door personeelswijzigingen lessen geen doorgang kunnen vinden. Groepslessen gaan door bij minimaal 2 aanmeldingen.

KLEEDKAMERS
a. Omkleden dient uitsluitend te gebeuren in de kleedkamers.
b. Het is niet toegestaan zich te scheren of gebruik te maken van ontharingsmiddelen onder de douche.
c. Om de kleedkamer voor uzelf en anderen netjes te houden dient u zich nog in het natte gedeelte volledig af te drogen.
f. Houdt uw en onze kleedkamer in ere. Dat is een zaak voor ons allen.
e. Achtergelaten kleding en spullen worden maximaal 7 dagen bewaard (m.u.v. slips en boxershorts, deze worden niet bewaard).

INTRODUCÉS
a. Clubleden mogen een introducé meenemen. Zij dienen er voor te zorgen dat hun introducé een welkomstformulier invult, deze is verkrijgbaar bij de balie. Introducés jonger dan 18 jaar dienen toestemming van een ouder/verzorger te krijgen.
b. Dezelfde persoon mag maximaal twee keer per zes maanden geïntroduceerd worden.
c. Leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van hun introducé. Het is de verantwoordelijkheid van het Clublid om zich er van te vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan de voorwaarden en reglementen van FOCUS Health & Fitness.
 e. De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om introducés te weigeren en zelf gasten te introduceren.

ONGEVAL, LETSEL EN DIEFSTAL
a. Directie en personeel van FOCUS Health & Fitness en leraren van welke door FOCUS Health & Fitness toegelaten organisatie dan ook, zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of letsel en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van degenen die van het complex gebruik maken of zich met of onder leiding van een instructeur daarbuiten bewegen.

ROKEN
In de gehele Club is roken niet toegestaan.

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Binnen FOCUS Health & Fitness vinden wij het zeer belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Eenieder moet onbezorgd naar binnen kunnen stappen en kunnen doen waar hij of zij voor komt; werken aan de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Om die reden vinden wij een beleid rondom grensoverschrijdend gedrag erg belangrijk.
In onderstaande gedragsregels hebben wij vastgelegd hoe wij, door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te vermijden, grensoverschrijdend gedrag proberen te voorkomen. Daarnaast geven we aan hoe wij trachten om te gaan met situaties waarin dit toch dreigt te gebeuren of gebeurt. De gedragsregels zijn bedoeld als richtlijn voor zowel sporters als instructeurs. Door dit na te streven willen wij zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen iedereen zich veilig voelt.


Gedragsregels sporters
a. Om het risico op grensoverschrijdend gedrag en/of (seksueel) intimiderend gedrag zo klein mogelijk te maken, dient elk lid en zijn/haar introducé de volgende omgangsregels te volgen:
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de Club.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik maak geen misbruik van de apparatuur of faciliteiten die de Club biedt. Eventuele schade, opzettelijk of door aanwijsbare schuld, aan persoonlijke of eigendommen van de Club zal volledig door mij vergoed moeten worden.
15. Ik ben niet onder invloed van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen als ik gebruik maak van de Club en haar faciliteiten.
16. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan, en meldt dit zo nodig bij een FOCUS-instructeur of de vertrouwenspersoon.

b. Indien een lid zich binnen de Club incorrect, ruw of agressief gedraagt en zich niet aan genoemde gedragsregels houdt, is FOCUS Health & Fitness gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Overtreding van de gedragsregels kan leiden tot tijdelijke ontzegging van de toegang, of tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
c. Indien onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap volgens dit Clubreglement van toepassing is, wordt door FOCUS Health & Fitness de aantoonbaar geleden schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het onbetaalde abonnementsgeld van de volledige abonnementsduur, op het betrokken lid verhaald.


Gedragsregels instructeurs
d. Naast voorgaande gedragsregels die door iedereen binnen de Club nageleefd dienen te worden, hanteren wij aanvullende gedragsregels voor instructeurs. Deze regels zijn opgesteld door de NOC*NSF en bedoeld als richtlijn voor correct gedrag van onze instructeurs:
1. De instructeur moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. De instructeur onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
3. De instructeur onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de instructeur en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De instructeur mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de instructeur deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. Indien aanraking nodig is, bijvoorbeeld bij het corrigeren van de uitvoering van een oefening, zal de instructeur daar toestemming voor vragen aan de sporter.
7. De instructeur onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
8. De instructeur zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de instructeur geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
9. De instructeur zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
10. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de instructeur in de geest hiervan te handelen. 


Situaties van grensoverschrijdend gedrag melden
e. Als zich een situatie voordoet waarin toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag en/of een lid zich (seksueel) geïntimideerd voelt, kan deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van FOCUS Health & Fitness. Deze persoon is opgeleid om dergelijke uiteenlopende situaties in te schatten en de bijbehorende procedures te starten en te begeleiden.


FOCUS Vertrouwenscontactpersoon
f. De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen FOCUS Health & Fitness het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die hier opmerkingen of vragen over heeft, en voor iedereen die van een concreet dan wel vermoedelijk incident een melding wil maken en/of er een gesprek over wil. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers en FOCUS-werknemers.


Contactgegevens FOCUS Vertrouwenscontactpersoon:
Priscilla Looij | priscilla@focushealthfitness.nl


Sancties
g. Een aantal van de sancties zijn voor de club extern, denk hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Wel kunnen interne sancties na overleg met de VCP door het bestuur opgelegd worden. Het bestuur stelt hierbij het collectieve belang van haar leden boven eventueel individueel belang van een lid.


UITSLUITING
Ieder lid kan van lidmaatschap worden uitgesloten door het management van FOCUS Health & Fitness. De reden voor deze uitsluiting kan iedere overtreding van de zoals hierboven beschreven regels zijn of, gedrag dat naar mening van het management van de Club in strijd is met het welzijn en de goede orde en het karakter van de Club.

TUSSENTIJDSE OPZEGGING
Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is mogelijk indien:
a. U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de aantoonbaar toegenomen reistijd – voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. FOCUS Health & Fitness hanteert hiervoor een straal van 25 kilometer gemeten vanaf het woonadres naar het adres van FOCUS Health & Fitness.
b. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, een en ander conform artikel 6 lid 3 van de Algemene Voorwaarden. Met aantoonbaar wordt bedoeld een inschrijvingsbewijs van de gemeente.
c. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de Algemene Voorwaarden bestaat er voor u een bevriezingsmogelijkheid. Als u gedurende een periode van langer dan een maand geen gebruik kunt maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare (via medisch attest van een arts) blessure, ziekte of vanwege zwangerschap, dan wordt de abonnementsperiode tijdelijk bevroren. De betaling van het abonnement tijdens deze bevriezingsperiode wordt tijdelijk stilgezet. De bevriezingsmogelijkheid kan worden toegepast voor maximaal twee kalendermaanden (m.u.v. zwangerschap) en dient door u verlengd te worden indien nog sprake is van een blessure of ziekte.

TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN
FOCUS Health & Fitness kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. FOCUS Health & Fitness zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen. Wijzigingen in groepslestijden en het vervallen van groepslessen door te weinig deelname aan deze groepslessen of door personeelswijzigingen vallen niet onder deze regeling.

BETALINGSHERINNERING
Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is FOCUS Health & Fitness gerechtigd om u wederom aan betaling van het abonnementsgeld te herinneren en daarbij niet alleen de toegang tot FOCUS Health & Fitness te weigeren, maar ook de in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten conform de Wet Incassokosten (WIK) en de wettelijke rente in rekening te brengen. Voorts zult u ervan in kennis worden gesteld, dat dit keer de vordering bij niet tijdige betaling ter incasso uit handen zal worden gegeven.

PRIVACY
De Club verwerkt uw persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons privacy beleid (www.focushealthfitness.nl) kunt u lezen welke persoonsgegevens de Club verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking en hoe met uw gegevens wordt omgegaan.

KLACHTEN

FOCUS Health & Fitness beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure. Dit houdt in dat opmerkingen en klachten te allen tijde schriftelijk bij de receptie middels invulkaarten of per e-mail worden ingediend. Voor klachten betreffende de locatie OT is dit mogelijk via info@focushealthfitness.nl, voor locatie MH via middelharnis@focushealthfitness.nl en voor locatie OD via ouddorp@focushealthfitness.nl. . Indien sprake is van een klacht over grensoverschrijdend gedrag kan er ook contact opgenomen worden met onze vertrouwenspersoon, via priscilla@focushealthfitness.nl